Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs5/ms_lhotaupribramecz/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs5/ms_lhotaupribramecz/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307

Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /web/htdocs5/ms_lhotaupribramecz/home/www/wp-includes/blocks.php on line 20
Ochrana osobních údajů - MŠ Sluníčko Lhota u Příbramě

Ochrana osobních údajů

Mateřská škola Sluníčko Lhota u příbramě, okres příbram

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Mateřská škola Sluníčko Lhota u Příbramě zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ze dne 27. 4. 2016 a dalšími platnými právními předpisy týkající se ochrany osobních údajů.

Správce osobních údajů:

MŠ Sluníčko Lhota u Příbramě 77, zastoupená ředitelkou školy Alenou Vágnerovou, tel.: 326531556, mobilní tel.: 773637110, email: lhota.msseznam.cz

Kategorie osobních údajů:

Mezi osobní údaje, které můžeme shromažďovat a zpracovávat, patří mimo jiné:

–  údaje, jejichž zpracování nám ukládá zákonná povinnost

–  informace, které nám poskytnete při komunikaci s námi

–  údaje získané na základě souhlasu zákonných zástupců

–  informace potřebné k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a majetku

Jedná se například o: jméno; příjmení; titul; datum narození; místo narození; rodné číslo; státní občanství; místo trvalého pobytu; doručovací adresa; telefon; e-mail; zdravotní pojišťovna; lékařské záznamy; očkování; soudní rozhodnutí o svěření do péče; alergie; potvrzení o bezinfekčnosti; léky; očkování; potvrzení lékaře; podpis

Právní základ pro zpracování osobních údajů:

Zpracování Vašich osobních údajů je vždy podloženo právním základem, kterým je:

–  zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje

Mezi základní právní předpisy patří:
561/2004 Sb. – Školský zákon;
563/2004 Sb. – Zákon o pedagogických pracovnících;
14/2005 Sb. – Vyhláška o předškolním vzdělávání;
364/2005 Sb. – Vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení; 89/2012 Sb. – Občanský zákoník; 500/2004 Sb. – Správní řád;
75/2005 Sb. – Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků;
27/2016 Sb. – Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných;
499/2004 Sb. – Zákon o archivnictví
a spisové službě a o změně některých zákonů;
262/2006 Sb. – Zákon zákoník práce;
a další legislativa

–  zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů

–  subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů

–  zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby

–  zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce

–  zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů

Účely zpracování osobních údajů:

–  plnění zákonných povinností mateřské školy, včetně poskytování informací

–  plnění zákonných povinností v pracovně právních vztazích se zaměstnanci školy

–  správa našich smluvních závazků a probíhajícího smluvního vztahu, včetně jednání se smluvními stranami

–  zajišťování bezpečnosti našich webových stránek

Uchovávání osobních údajů:

Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu, která je potřebná pro účely, za kterými byly shromážděny, obvykle po dobu stanovenou právním rámcem ČR nebo stanovenou Vaším souhlasem.

Ochrana osobních údajů:

Uplatňujeme vhodná technická, fyzická a organizační opatření, která jsou přiměřeně navržena tak, aby zajišťovala ochranu osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, úpravami, nepovoleným zveřejněním nebo přístupem a dalšími formami nezákonného zpracování.

K osobním údajům mají přístup jen určení zaměstnanci a přístup k osobním údajům je omezen na oprávněné příjemce, kteří tyto údaje potřebují znát.

Naše webové stránky:

Nepoužíváme žádné technologie využívané ke sledování návštěvníků stránek ani k monitoringu a sběru dat o návštěvních nebo o přístupu návštěvníků na naše stránky. Více o zásadách cookies.

Fotografie jsou umisťována jako neoznačená na Fc stránkách školy

Práva subjektu údajů:

Máte právo v relevantních případech a do míry přípustné podle platného zákona se na nás obracet za účelem uplatnění práva:

–  na přístup k osobním údajům,

–  opravu nebo aktualizaci svých nepřesných nebo neaktuálních osobních údajů,

–  vzít souhlas kdykoliv zpět, i bez udání důvodu

–  požadovat výmaz osobních údajů, k nimž byl udělen souhlas

–  pokud by došlo k porušení povinnosti ochrany osobních údajů ze strany školy, můžete se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které mu k tomu platná právní úprava poskytuje, zejména žádosti o vysvětlení, námitky či stížnosti a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva můžete uplatnit kontaktováním správce osobních údajů nebo kontaktováním pověřence školy: Dobrovolný svazek obcí  ORP Příbram, Jaroslava Vildová tel.: 604 216 781

Souhlas a jeho odvolání:

V některých případech zpracování, na které se nevztahuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů, můžete být požádáni o výslovný souhlas.

Máte vždy možnost odvolat jakýkoli dřívější souhlas udělený ke konkrétnímu účelu a to:

–  zapsáním změny do formuláře pro souhlas, který je přílohou evidenčního listu vašeho dítěte u třídní učitelky,

–  kontaktováním ředitelky školy Aleny Vágnerové písemně na email lhota.msseznam.cz s upřesněním konkrétního požadavku pro odvolání souhlasu

–  napsáním odvolání souhlasu a doručení doporučeně na adresu školy,